Privacyverklaring

Privacyverklaring


inn4cure BV ondersteunt u met een service (hierna “de Dienst”) waarmee uw vitale lichaamsfuncties, uw fysieke toestand en uw gemoedstoestand in een gedefinieerd zorgpad kunnen worden gemonitord. Daartoe worden bepalingen die u uitvoert met behulp van de app en de gekoppelde apparaten en/of de vragenlijsten die u invult en/of foto’s die u maakt van lichaamsdelen, verzonden naar het Portaal. Al deze bepalingen worden vastgelegd in het Portaal en kunnen worden gedeeld met zorgprofessionals, zorgcentrale en/of mantelzorgers ten behoeve van uw ondersteuning. Ook kunnen de bepalingen worden voorzien van (voor u specifiek ingestelde) grenswaarden die bij afwijking als een melding zichtbaar zijn voor u en/of worden verstuurd naar een zorgprofessional, zorgcentrale en/of mantelzorger. In dit document wordt uitgelegd welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt en waarom.

De Dienst
De Dienst bestaat onder meer uit de volgende functionaliteiten:
- Een app met voorbereide berichten ten behoeve van het uitvoeren van   bepalingen, het invullen van vragenlijsten, het fotograferen van een   lichaamsdeel ten behoeve van uitvoering van de Dienst, het opvolgen van aanwijzingen of instructies en het communiceren met u en/of met de zorgprofessional(s), de zorgcentrale en/of de mantelzorger(s).
- Apparaten die verbonden zijn met de app waarmee de zorgvrager of   een zorgprofessional één of meerdere bepalingen kan doen ten   behoeve van de Dienst.
- Het Portaal waarin voor u als zorgvrager en/of de zorgcentrale en/of een daartoe toegelaten zorgprofessional;
    - bepalingen van u kunnen worden ingezien, bewerkt, gevolgd en/of       opgevolgd;
    - bepalingen van u kunnen worden voorzien van voor u specifiek       ingestelde grenswaarden die bij afwijking als een melding zichtbaar zijn voor u en/of worden verstuurd naar een zorgprofessional, zorgcentrale en/of mantelzorger.
- De zorgcentrale is een callcenter dat 7 dagen per week, 24 uur per dag   bereikbaar voor de zorgvrager.
- Eventuele aanvullende modules.

Wie is inn4cure BV?
De Dienst wordt aangeboden door inn4cure BV (hierna ook “wij”, “ons”, “onze’), statutair gevestigd aan de Bergstraat 30, 6701 AD  Wageningen. inn4cure BV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het beschermen van uw privacy heel belangrijk. Daarom houden wij ons aan de eisen van de AVG en overige privacy wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de Dienst. Daarnaast verwerken we bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, maar alleen nadat wij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen.

Welke gegevens verwerkt inn4cure?
Om ervoor te zorgen dat u de Dienst kunt gebruiken verwerken wij de volgende persoonsgegevens (hierna ook “Gegevens”), onderverdeeld in twee categorieën:

1. Accountgegevens
- naam;
- leeftijd;
- geslacht;
- adres;
- geboortedatum;
- e-mailadres;
- telefoonnummer en technische specificaties van uw (mobiele) telefoon,   tablet of computer;
- gezinssituatie;
- eenmalig verstrekken van uw wachtwoord voor de Dienst (u dient dit   daarna zelf te wijzigen).

Deze gegevens worden verwerkt voor het aanmaken van uw account en het verlenen van toegang tot de Dienst.

2. Gegevens nodig voor ondersteuning:
- contactpersonen;
- contactgegevens van de contactpersonen;
- eventueel aandoeningen of medische behoeften die van invloed   kunnen zijn op uw gebruik van de dienst en de dienstverlening door   inn4cure BV;
- overige medische gegevens waaronder de opgeslagen bepalingen die   zijn gemeten en de antwoorden die zijn gegeven op de vragen uit de   vragenlijsten;
- informatie over eerdere contacten met de zorgcentrale en de inhoud of   aard van dat contact.

Deze gegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te ondersteunen met de Dienst. Hiervoor is het belangrijk dat de medewerkers van onze zorgcentrale op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie en van eerder contact dat zij met u hebben gehad. Hierdoor kan onze zorgcentrale u beter ondersteunen omdat zij bijvoorbeeld weten waar u eerder problemen mee hebt gehad en hoe dit eerder werd opgelost.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
De gegevens onder categorie 1 en 2 worden bewaard zo lang u de Dienst gebruikt. De gegevens worden in ieder geval verwijderd wanneer u de Dienst langer dan twaalf maanden niet hebt gebruikt.

Zijn mijn gegevens veilig?
Onze Dienst is goed beveiligd. Wij zorgen ervoor dat geen onbevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens. Om hiervoor te zorgen maken wij gebruik van een versleutelde verbinding. Om te voorkomen dat uw gegevens verloren kunnen gaan, maken wij dagelijks een volledige back-up van onze database. De back-up wordt 14 dagen bewaard.

Worden mijn gegevens aan derden gestuurd?
Wij sturen uw gegevens niet door aan derden zonder dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, tenzij wij deze gegevens verplicht moeten doorgeven volgens de wet. Wij maken wel gebruik van derde partijen die voor ons de gegevens verwerken; bijvoorbeeld voor het leveren en onderhouden van de software waar de Dienst gebruik van maakt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst gesloten waarin afspraken staan over de beveiliging van uw gegevens. Deze partijen zijn gevestigd in de ‘EER’ (Europese Economische Ruimte) en zij houden zich aan dezelfde privacy wet- en regelgeving als wij.

Wat zijn mijn rechten?
Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw privacy. U kunt ons altijd vragen welke gegevens wij hebben en of wij verkeerde gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@inn4cure.nl.Als gegevens zouden moeten worden overgedragen om de Dienst te continueren, dan zullen wij u hiervan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden om tegen die overdracht bezwaar te maken. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar: info@inn4cure.nl. Op dat moment zullen wij met u in overleg treden om te onderzoeken of en hoe de dienstverlening kan worden voortgezet.

Digitale nieuwsbrief
Wij verwerken uw e-mailadres voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsbrieven worden in beginsel maximaal twee keer per maand verzonden. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van de link in de nieuwsbrief en u uitschrijven. Dit kan ook per e-mail via info@inn4cure.nl of schriftelijk bij inn4cure BV, Bergstraat 30, 6701 AD  Wageningen.

Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

Klachten?
U kunt altijd een klacht indienen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt door een e-mail te sturen naar info@inn4cure.nl. Als u vindt dat de verwerking van uw gegevens niet rechtmatig is, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die toeziet op de naleving van de privacywet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP is hier [autoriteitpersoonsgegevens.nl] te vinden.

Vragen?
Heeft u vragen over dit document en/of de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@inn4cure.nl.

Terug